Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą
  • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija  Peržiūrėti dokumentą
  • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
  • Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą
  • Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą
  • Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  Peržiūrėti dokumentą
  • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Peržiūrėti dokumentą
  • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

Kėdainių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Vaikų priėmimo į Kėdainių miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono Savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą

Įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo Peržiūrėti dokumentą

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą