IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – padėti vaikams ugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda, atsižvelgiant į lankančių vaikų bei šeimų poreikius bei vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais.

Programos ugdymo turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, saviraiškos ir savireguliacijos galimybes. Atsižvelgiama į metų rato cikliškumą, sezoniškumą, šventes ir tradicijas. Ugdymo turinys suskirstytas pagal vaiko kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir meninę. Kiekvienai iš kompetencijų priskirtos ugdymosi pasiekimų sritys, aprašytos Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Išskirtos kompetencijos sudaro ikimokyklinio ugdymo pagrindą, yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, todėl ugdymo procese atsižvelgiama į kiekvieną kompetenciją atskirai ir tuo pačiu į jų visumą. Ugdymo turinys skiriamas kiekvienai vaiko pasiekimo sričiai numatant pedagogo veiklos gaires, apimant ugdymo metodus, priemones, vaiko veiksenas kuriomis numatomi įgyti įgūdžiai, žinojimas, patirtis. Vaiko veiksenoje atsispindi kompetencijos kurios yra ugdomos. Pedagogo veiklos gairės bei vaiko veiksenos nesukonkretintos ir gali būti laisvai interpretuojamos papildant naujomis idėjomis vykdant kasdieninę veiklą. 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri metai ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.