SAVIVALDA

Kėdainių lopšelyje – darželyje „Varpelis“ veikia šios savivaldos institucijos:

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

Pirmininkė – Agnė Stravinskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Sekretorė – Audronė Vaitkevičienė,  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Nariai:

  • Živilė Jonikienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Santa Vareikienė „Nykštukų” gr. tėvų komiteto narė;
  • Karolis Dambrauskas „Drugelių” gr. tėvų komiteto narys;
  • Kristina Urbonavičienė „Meškučių” gr. tėvų komiteto narė;
  • Gerda Adomavičienė, sveikatos priežiūros specialistė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ GRUPĖ

Veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

METODINĖ TARYBA

Veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka Mokytojų taryba slaptu balsavimu. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.