Švietimo pagalba

Vienas svarbiausių vaiko ugdymo principų – ugdymo kompleksiškumas ir visapusiškumas. Visavertę vaiko asmenybės raidą laiduoja įvairių žmonių (tėvų, pedagogų, bendraamžių ir kt.) įvairių aplinkų (šeimos, darželio, kt.), skirtingų ugdymo sričių (pažinimo, komunikacijos, socialinės ir kt.) suderinimas. Taigi iškyla darbo komandoje poreikis, išryškėja sutelktų, kryptingų pastangų būtinybė. Tik bendros visų pedagoginės sąveikos dalyvių pastangos įgalina siekti pilnavertės vaiko kognityvinės, emocinės, socialinės ir kitokios brandos. Todėl lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“ suburta specialistų – logopedų, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojo padėjėjo SUP poreikių turintiems vaikams komanda, dirba siekdama bendro tikslo.

Logopedė Laisvė Sarulienė

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl logopedo pagalbos skyrimo vaikui, planuoja ir organizuoja  grupines bei individualias pratybas, vertina vaikų kalbos pasiekimus, bendradarbiauja su pedagogais, tėvais dėl kalbos korekcinio ugdymo tęstinumo grupėje, namuose ir kitoje socialinėje aplinkoje, sudaro sąlygas galimų sutrikimų prevencijai.

Logopedinių pratybų metu:

 • atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • lavinama foneminė klausa;
 • mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
 • mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
 • mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
 • tobulinama kalbos gramatinė sandara;
 • formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • turtinamas žodynas;
 • ugdoma rišlioji kalba.

Logopedinės pratybos vyksta:

 • pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 10.40 val.;
 • penktadieniais nuo 7.30 iki 12.00 val.

Socialinė pedagogė Inga Būdienė

 • kartu su kitais specialistais vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudama su pedagogais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia įstaigos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, įstaigos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius.

Darbo laikas:

 • pirmadieniais nuo 9.00 iki 12.30 val.;
 • ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 12.30 val.;
 • penktadieniais nuo 9.00 iki 13.00 val. 

Psichologė Vilma Judenienė

Darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti.

Darbo laikas:

 • pirmadieniais – antradieniais nuo 9.00 iki 13.30 val. 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Gerda Adomavičienė

Vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką; teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

Darbo laikas:

 • trečiadieniais nuo 13.06 iki 16.30 val.;
 • ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.

Mokytojo padėjėja SUP vaikams Sandra Dabulskytė

Mokytojo padėjėjo paslaugos rekomenduojamos, kai:


1) ugdytiniui nustatyti vidutiniai, dideli/labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
2) ugdytinis dėl įgytų/įgimtų sutrikimų negali savarankiškai dalyvauti ugdymo procese (jo metu ir teikiama pagalba).

Pagal Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317, specialioji pagalba (mokytojo padėjėjo paslaugos) ikimokykliniame arba priešmokykliniame amžiuje gali būti teikiama:


• epizodiškai (prireikus);
• kai kurių veiklų ar pratybų metu 2–3 valandas per savaitę;
• kasdien veiklų ar pratybų metu;
• nuolat (ne tik veiklų ar pratybų metu).

Mokytojo padėjėjas padeda ugdytiniui:

• orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), darželyje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
• apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
• įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
• atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.