Vaiko gerovės komisija

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ nuolat veikia Vaiko gerovės komisija ( VGK).

 VGK sudaro:

Pirmininkas – Raminta Jurgilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Laisvė Sarulienė – logopedė-metodininkė

Inga Būdienė – socialinė pedagogė;

Vilma Judenienė – psichologė;

Audronė Vaitkevičienė – vyr mokytoja.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

3. Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

6.Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

7. Organizuoja ir koordinuoja švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

8. Rūpinasi pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl saugios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo.

VGK komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus.