Paslaugos

        Vaiko gerovė – vaiko gerovės komisija. Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas ugdytiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.


        Pedagoginė, socialinė pagalba – mokytojai. Socialinė pagalba ugdytiniams ir jų šeimoms. Teikiama pagalba vaikui esant krizinėms situacijoms. Ugdomi vaikų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai. 


        Kalbos korekcija – logopedas. Ugdytinių kalbos komunikacijos vertinimas, vaikų galimybes atitinkančių efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose. Kalbos bei pažinimo gebėjimų lavinimas.


        Specialioji pedagoginė pagalba – mokytojai. Vaikų ugdymas atitinkantis individualius poreikius, gebėjimus. Grupiniai, individualūs užsiėmimai, adaptuotų ir kt. programų orientuotų į funkcijos (ų) sutrikimą ir įgyvendinimą, ugdomosios medžiagos parinkimas.


       Pedagoginė, psichologinė pagalba – psichologo asistentas, mokytojas. Teikia psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems vaikams. Organizuoja ugdytinių tėvų ir pedagogų švietimą vaikų pedagogikos ir psichologijos klausimais.


      Muzikinis ugdymas – meninio ugdymo mokytoja. Sudaro sąlygas vaikui įgyti meninio ugdymo kompetencijas, tenkina jų saviraiškos ir savisaugos poreikius. Ruošia vaikus ir dalyvauja įvairiuose koncertuose, šventėse, konkursuose.


      Sveikatos stiprinimas ir priežiūra – sveikatos priežiūros specialistas, mokytojai. Formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, skatina sveiką gyvenseną, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais. Įgyvendina įvairias sveikatos stiprinimo programas.


      Fizinis ugdymas – mokytojai. Kūno kultūros užsiėmimų, judriųjų žaidimų, sportinių pramogų, varžybų , judriosios veiklos organizavimas. Įvairių sveikatos stiprinimo ir saugojimo programų įgyvendinimas.


      Priežiūros organizavimas pailgintos dienos grupėje – pailgintos darbo dienos grupės mokytojas. Organizuoja ugdytinių priežiūrą, sudaro sąlygas vaikų saviraiškos poreikiams tenkinti, derina šeimos ir įstaigos interesus.


      Maitinimas – maitinimo organizavimo specialistas, virėjai. Ugdytinių maitinimas sudarant tėvams galimybes pasirinkti maitinimo variantus. Lengvatų taikymas. Informacijos sklaida maitinimo organizavimo klausimais.


      Tėvų švietimas, konsultavimas – mokytojai, specialistai. Keičiasi informacija apie ugdymo instituciją ir informacija apie ugdytinį. Skatinamas noras bendrauti, teikiama metodinė informacija, keliama tėvų pedagoginė kultūra.